• Scheepslampen

Port, bakboord scheepslamp van Tung Woo Port uit Hong Kong

Brandende Tung Woo bakboord scheepslamp afkomstig uit Hong Kong